Conference
БАС ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

Научни истражувања

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ: „ВЛИЈАНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КОНКУРЕНТНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ВИКО)“
Макропроект: Развивање стратегиски фокусирана организација за конкурентност.