РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област (дисциплина) Економија

Реферат за избор за наставно – научната област (дисциплина) Економија.