basim

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Менаџментот во спортот, спортската рекреација и физичкото воспитување

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Менаџментот во спортот, спортската рекреација и физичкото воспитување. Анекс 2, Виктор Митревски