РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Економија
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Економија
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Претприемништво
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Стратешки менаџмент
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Менаџментот во спортот, спортската рекреација и физичкото воспитување
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Управување (менаџмент) со човечки ресурси
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научните области Деловно секретарство, Организациско комуницирање и организирање, Преговарање и одлучување
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Иновативен менаџмент
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Управување (менаџмент) со човечки ресурси
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област Деловно секретарство
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област (дисциплина) Стратешки менаџмент
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област (дисциплина) Талент менаџмент
РЕФЕРАТ за избор за наставно - научната област (дисциплина) Економија
РЕФЕРАТ за избор на научен работник за наставната област Oперативен менаџмент
ПРАВИЛНИК за критериумите и постапката за избор во научни, наставно-научни и соработнички звања на БАС Институтот за менаџмент Битола
Реферат за избор на научни работници за наставната област Економија
Реферат за избор на научни работници за наставната област Консалтинг менаџмент
Реферат за избор на научни работници за наставната област Маркетинг