Втор циклус на студии

БАС Институтот за менаџмент ги нуди следниве студиски програми за втор циклус на студии:

Иновативен менаџмент и конкурентност. (Решение)

 

Групи предмети пo научни oбласти за избoр на наставници вo научни и наставнo – научни звања на БАС Институт за менаџмент Битола.