Новости

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Менаџментот во спортот, спортската рекреација и физичкото воспитување

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Менаџментот во спортот, спортската рекреација и физичкото воспитување. Анекс 2, Виктор Митревски

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научните области Деловно секретарство, Организациско комуницирање и организирање, Преговарање и одлучување

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научните области Деловно секретарство, Организациско комуницирање и организирање, Преговарање и одлучување. Анекс 2, Марјан Танушевски