Седма меѓународна научна конференција- БАСИМ

,,АКАДЕМСКИ И МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ, ОСТВАРУВАЊА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО”

03 - 05 ноември 2022 година Битола

Партнери

контакт

Приватна научна установа БАС Институт за менаџмент Битола

Довлеџик б.б.
Битола
Република Северна Македонија

+38947225218