Шеста меѓународна научна конференција- БАСИМ

,,Дигитализацијата и сајбер–безбедноста како менаџерски предизвици”

30 - 31 октомври 2020 година Битола

Партнери

контакт

Приватна научна установа БАС Институт за менаџмент Битола

Довлеџик б.б.
Битола
Република Северна Македонија

+38947225218