БАС Институтот за менаџмент, како фондација реализира истражувања од областите на:

  • Менаџмент
  • Општествени науки
  • Организациски развој
  • Организациско учење
  • Организациска конкурентност
  • Стратегии и стратешко водство
  • Маркетинг

Постои повеќе од 10 години и за целото постоење има реализирано бројни истражувачки и консултантски проекти за голем број компании од Р. С. Македонија.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БАС ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ - БИТОЛА

ПРАВИЛНИК
за критериумите и постапката за избор во научни, наставно-научни и соработнички звања на БАС Институтот за менаџмент Битола