Седма меѓународна научна конференција - БАСИМ

Битола, 03 - 05 ноември 2022 г.

Предметен фокус:

АКАДЕМСКИ И МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ, ОСТВАРУВАЊА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖАНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА

Месец ноември, 2022-та година беше особено значаен месец за БАС ИМ:

 • Ја организиравме седмата меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“
 • Ја организиравме петтата панел-дискусија „Менаџерски муабети 5“ и
 • Го прославивме јубилејот на Групацијата БАС, БАС ИМ и Детра центар “30 години создаваме менаџери“

Сите овие активности ги реализиравме во периодот 03-05 ноември во БАС Битола. Среќни сме што имавме можност да слушнеме новитети во менаџментот; да дознаеме од прва рака како се справуваат менаџерите со тековните предизвици; да се видиме со стари пријатели со кои соработуваме низ годините како и да запознаеме нови лица со кои допрва ќе соработуваме.

30 години сме посветени на создавање професионални менаџери преку формално и неформално образование. Нашата посветеност и љубов кон образованието е сѐ поголема секој ден. Горди сме што имаме лојални и посветени вработени кои ги споделуваат истите вредности и принципи. Благодарни сме што имаме и партнери кои ја препознаваат вредноста на она што го правиме и сакаат да соработуваат со нас. Сето ова е голем поттик за нас да продолжиме уште повеќе и уште подобро во она што најдобро знаеме да го правиме – да создаваме професионални менаџери!

МИСИЈА

Размена на нови идеи и пристапи кон определени менаџерски
предизвици поврзани со конкурентноста, преку презентирање
на резултатите од современите научни истражувања во областа
на организациските науки и менаџментот, економијата,
информатичките науки и образованието.

УЧЕСНИЦИ

 •  Наставно-научни работници од областа на организациските науки и
  менаџментот, економските науки, информатички науки, образование;
 • Наставно-научни работници од други сродни области од општествените
  и хуманистички науки;
 • Истакнати практичари од областа на организациските науки и
  менаџментот;
 • Студенти на втор и трет циклус на студии;
 • Наставници од образовни институции;

ЦЕЛИ

 • Да се презентираат истражувачки резултати за влијанието на академскиот инпут
  во процесот на транзиција кон пазарно стопанство;
 • Да се презентираат добри менаџерски практики во процесот на транзиција кон
  пазарно стопанство;
 • Да се презентираат научени лекции од перидот на транзиција кон пазарно
  стопанство и нивното влијание врз организацискиот развој;
 • Да се презентираат истражувачки резултати за организациските промени
  согласно промените во опкружувањето во периодот на транзиција и денес;
 • Размена на искуства за перидот на транзиција во повеќе области и дејности.

ТЕМАТСКИ ФОКУС

 • Модели на сопственичка и организациска транзиција;
 • Улогата на претприемаштвото и претприемачките фирми во периодот
  на транзицијата;
 • Менаџерски предизвици во приватните, приватизираните и јавните
  претпријатија;
 • Развој на функцијата на човечки ресурси во организациите во
  транзиција;
 • Улогата и оставрувањата на консултантската дејност во процесот на
  транзиција;
 • Професионалната и семејната сукцесија во процесот на
  организациската трансформација на организациите;
 • Ефектите од новите технологии и другите иновации во и
  пост-транзицискиот период;
 • Развивање на новите научни области на организациските науки во
  практиката (организациско разузванање, органаизиска интелигенција,
  организациска мудрост итн.);
 • Брендирање и ребрендирање на организациите;
 • Организацискиот коучинг во развојот на организациските
  капацитети;
 • Други менаџерски предизвици од процесот на транзиција.

ОДБОРИ

ПРОГРАМСКИ ОДБОР
 • Претседател: Проф. д-р Цветко Смилевски, Битола, Р. С.Македонија,
 • Акад. д-р Марјан Блажич, Ново Место, Словенија,
 • Проф. д-р Живан Живковиќ, Бор, Србија
 • Проф. емеритус Берекет Јебио, Малме, Шведска
 • Проф. д-р Слободан Ќамиловиќ, Травник, Босна и Херцеговина
 • Вонр. проф. Мануема Меќе, Тирана, Албанија
 • Проф. д-р Милан Радосављевиќ, Белград, Србија
 • Проф. д-р Маја Анѓелковиќ, Белград, Србија
 • Проф. д-р Бошко Родиќ, Белград, Србија
 • Проф. д-р Александра Стојковиќ, Белград, Србија
 • Проф. д-р Хонфи Вид Себестјен, Будимпешта, Унгарија
 • Проф. д-р Зсолт Илеси, Будимпешта, Унгарија
 • Проф. д-р Фотис Килипирис, Р. Грција
 • Вонр. проф. Мирослава Петревска, Белград, Србија
 • Вонр. проф. д-р Шермин Шентуран, Зонгулдак, Турција
 • Вонр. проф. д-р Мариа Иванова Стоева, Пловдив, Бугарија
 • Проф. д-р Лидија Стефановска, Битола, Р. С. Македонија
 • Проф. д-р Гордана Тасевска, Битола. Р. С. Македонија
 • Проф. д-р Тони Соклевски, Битола, Р. С. Македонија
 • Проф. д-р Војциех Будзиановски, Вроцлав, Полска
 • Д-р Уве Кристијан Плачетка, Виена, Австрија

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР
 • Проф. д-р Лидија Стефановска, претседател, Битола, Р. С. Македонија
 • Проф. д-р Тони Соклевски, Битола, Р. С. Македонија
 • Проф. д-р Гордана Тасевска, Битола, Р. С. Македонија
 • Доц. д-р Милан Јанковиќ, Белград, Србија
 • Доц. д-р Ивица Станковиќ, Белград Србија
 • Проф. д-р Илдико Лаки, Будимпешта, Унгарија
 • Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо, Битола, Р. С. Македонија
 • Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски, Скопје, Р. С. Македонија
 • Пред. м-р Билјана Галовска, Битола, Р. С. Македонија
 • М-р Агита Салиај, Тирана, Албанија
 • Андријана Апостолова, МБА, Битола, Р. С. Македонија
 • Ана Христовски, МБА, Битола, Р. С. Македонија

НАСОКИ

 • Заинтересираните автори најдоцна до 10.07.2022 година да испратат пријава за
  учество и апстракт на трудот (на еден од работните јазици и англиски превод) на официјалната
  e-mail адреса konferencija@bas.edu.mk;
 • Сите прифатени апстракти ќе бидат објавени во електронска верзија на Зборник на апстракти.
 • Краен рок за испраќање на целосните трудови е 01.11.2022 година;
 • Целосните трудови ќе бидат објавени електронски на страницата www.basim.edu.mk;
 • За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на e-mail
  konferencija@bas.edu.mk или на телефонот 070-339-667.

УПАТСТВА

 • Програмска апликација: Microsoft Word;
 • Формат – А4 со маргини 2,5 cm и во една колона;
 • Фонт – Calibri, големина на текстот 12 pt освен насловот на трудот (14 pt);
 • Текстот треба да се уреди со единечен проред (spacing – single);
 • Насловот и сите поднаслови да бидат напишани со големи букви и bold;
 • Апстрактот да не биде подолг од 250 зборови и да завршува со 3-5 клучни зборови;
 • Трудовите да започнуваат со име на авторот, институција и e-mail адреса;
 • Трудовите задолжително да содржат вовед, методологија на истражување,
  резултати и нивна анализа, заклучок и библиографија;
 • Обем – најмногу осум страници;
 • Харвардски стил на цитирање;
 • Трудовите се пишуваат на еден од наведените работни јазици;
 • Краен рок за испраќање на трудовите е 01.11.2022 година
 • Трудовите да бидат организирани на следниот начин:

 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ

(празен ред)

Име на авторот
Институција, email адреса

Апстракт

(Пожелна структура: Вовед, Методологија на истражување, Резултати и нивна анализа, Заклучок и Библиографија).

 

КОТИЗАЦИЈА

УЧЕСТВО СО ТРУД | 40€
УЧЕСТВО БЕЗ ТРУД | 20€

50% ПОПУСТ ЗА ПАРТНЕРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАС ИМ И БАС, КАКО И ЗА СТУДЕНТИ НА ВТОР ИЛИ ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ.

Рок за уплата на котизацијата е 01.11.2022 година;
Со котизацијата се опфатени: сертификат; организација на конференцијата; придружни материјали; електронска верзија на апстракти; зборник на трудови (електронска верзија);

Учесниците сами ги сносат патните трошоци и сместувањето.

СМЕТКИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈАТА

Денарска сметка
Назив на примачот: БАС Институт за
менаџмент Битола
Банка на примачот: Шпаркасе банка
Македонија АД Скопје
Сметка: 250011000736646

Девизна сметка
BAS Institut za menadzment Bitola
IBAN: MK07250011000736646
SWIFT: INSBMK 22
Banka: Sparkasse Banka Macedonia AD Skopje

ЛОКАЦИЈА

Конференцијата ќе се одржи во Битола, Р. С. Македонија во просториите на БАС Институтот за менаџмент и Бизнис академијата Смилевски*

ул. Херцег Нови бр. 6, Битола, Р. С. Македонија;
*доколку дозволуваат условите

Организатори:

БАС Институт за менаџмент – Битола ул. „Херцег Нови“ бр.6
Бизнис Академија Смилевски – Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 111
Телефон: ++389(0)47 225 218
Интернет страни: www.basim.edu.mk, www.bas.edu.mk
Официјална е-маил адреса: konferencija@bas.edu.mk

Контакт лице:

Вон. проф. д-р Лидија Стефановска
Телефон: ++389(0)70 339 667
E-mail: lidija.stefanovska@bas.edu.mk