РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Менаџментот во спортот, спортската рекреација и физичкото воспитување.