БАСИМ Битола со задовлство Ве известува дека Зборникот на трудови од ТРЕТАТА меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд Третата меѓународна научна конференција 2014 година