SCIENTIFIC RESEARCH

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ: „ВЛИЈАНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КОНКУРЕНТНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ВИКО)“

 

  • Анкетен прашалник ВИКО
  • Истражувачки дел од проектот (ВИКО)

МАКРОПРОЕКТ: РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ФОКУСИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ.