РЕФЕРАТ за избор за наставно – научните области Деловно секретарство, Организациско комуницирање и организирање, Преговарање и одлучување.