Зборник на трудови oд шестата меѓународна научна конференција 2020 година