БАСИМ Битола со задовлство Ве известува дека Зборникот на трудови од втората меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд втората меѓународна научна конференција 2013 година