Правилник за критериумите и постапката за избор во научни, наставно-научни и соработнички звања на БАС Институтот за менаџмент Битола.