БАСИМ Битола со задоволство Ве известува дека Зборникот на трудови од ЧЕТВРТАТА меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд Четвртата меѓународна научна конференција 2016 година