РЕФЕРАТ за избор на научен работник за наставната област Oперативен менаџмент

Врз основа на членовите 38 – 43 од постапката за избор од Законот за научно- истражувачка дејност на РМ, и членовите 33 и 51 од Статутот на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола, за избор во научно и насловно наставно-научни звања, Научниот совет на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола на 18-тата седница на Научниот Совет одржана на 29.01.2016 година донесе Одлука бр. 02-02/02 за формирање рецензентска комисија, за избор на научен работник во научно и насловно наставно-научно звање за групи предмети од полето Бизнис менаџмент, за наставната област Оперативен менаџмент. РЕФЕРАТ за избор на научен работник за наставната област Oперативен менаџмент Анекс 1 – Критериуми во избор на звање Анекс 2 – ОБРАЗЕЦ кон извештајот за избор во наставно-научно, научно и соработничко звање

ПРАВИЛНИК за критериумите и постапката за избор во научни, наставно-научни и соработнички звања на БАС Институтот за менаџмент Битола

Правилник за критериумите и постапката за избор во научни, наставно-научни и соработнички звања на БАС Институтот за менаџмент Битола. Анекс

Реферат за избор на научни работници за наставната област Економија

Врз основа на членовите 38 – 43 од постапката за избор од Законот за научно-истражувачка дејност на РМ, и членовите 51 – 53 од Статутот на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола, за избор во научни и наставно-научни звања, Научниот совет на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола на  10-тата седница на Научниот Совет одржана на 03.12.2013 година  донесе Одлука бр. 02-53/02 за формирање рецензентска комисија, за избор на научни работници, во научни и наставно-научни звањаза групи предмети од полето Економија, за наставната област Економија. Реферат за избор на научни работници за наставната област Економија

Реферат за избор на научни работници за наставната област Консалтинг менаџмент

Врз основа на членовите 38 – 43 од постапката за избор од Законот за научно-истражувачка дејност на РМ, и членовите 51 – 53 од Статутот на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола, за избор во научни и наставно-научни звања, Научниот совет на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола на  10-тата седница на Научниот Совет одржана на 03.12.2013 година  донесе Одлука бр. 02-53/03 за формирање рецензентска комисија, за избор на научни работници, во научни и наставно-научни звања од полето Бизнис менаџмент, за наставната област Консалтинг менаџмент, во постојан работен однос. Реферат за избор на научни работници за наставната област Консалтинг менаџмент

Реферат за избор на научни работници за наставната област Маркетинг

Врз основа на членовите 38 – 43 од постапката за избор од Законот за научно-истражувачка дејност на РМ, и членовите 51 – 53 од Статутот на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола, за избор во научни и наставно-научни звања, Научниот совет на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола на  10-тата седница на Научниот Совет одржана на 03.12.2013 година  донесе Одлука бр. 02-54/01 за формирање рецензентска комисија, за избор на научни работници, во научни и наставно-научни звањаза групи предмети од полето Економија, за наставната област Маркетинг. Реферат за избор на научни работници за наставната област Маркетинг