РЕФЕРАТ за избор за наставно – научните области Деловно секретарство, Организациско комуницирање и организирање, Преговарање и одлучување

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научните области Деловно секретарство, Организациско комуницирање и организирање, Преговарање и одлучување. Анекс 2, Марјан Танушевски