Врз основа на членовите 38 – 43 од постапката за избор од Законот за научно-истражувачка дејност на РМ, и членовите 51 – 53 од Статутот на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола, за избор во научни и наставно-научни звања, Научниот совет на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола на  10-тата седница на Научниот Совет одржана на 03.12.2013 година  донесе Одлука бр. 02-54/01 за формирање рецензентска комисија, за избор на научни работници, во научни и наставно-научни звањаза групи предмети од полето Економија, за наставната област Маркетинг. Реферат за избор на научни работници за наставната област Маркетинг