Реферат за избор за наставно – научната област Економија.