Реферат за избор за наставно – научната област Деловно секретарство.