РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Управување (менаџмент) со човечки ресурси.