Врз основа на членовите 38 – 43 од постапката за избор од Законот за научно- истражувачка дејност на РМ, и членовите 33 и 51 од Статутот на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола, за избор во научно и насловно наставно-научни звања, Научниот совет на Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент – Битола на 18-тата седница на Научниот Совет одржана на 29.01.2016 година донесе Одлука бр. 02-02/02 за формирање рецензентска комисија, за избор на научен работник во научно и насловно наставно-научно звање за групи предмети од полето Бизнис менаџмент, за наставната област Оперативен менаџмент. РЕФЕРАТ за избор на научен работник за наставната област Oперативен менаџмент